- textová verzia -
Proficonsult

Štrukturálne fondy Európskej Únie

Firma Proficonsult pripravuje, vypracúva a zúčastňuje sa projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Využite jedinečnú príležitosť získať nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Veľa podnikateľských subjektov vôbec nevie a nevyužije takúto príležitosť. Častým dôvodom je neznalosť správneho postupu pri vybavovaní týchto prostriedkov. Ponúkame Vám spracovanie projektu na získanie finančných prostriedkov na rozšírenie podnikateľskej činnosti, resp. zvýšenie konkurencieschopnosti (zámer podľa aktuálnej výzvy). Projekt Vám vypracujeme podľa všetkých náležitostí, doručíme na príslušnú implementačnú agentúru včas a vo vysokej kvalite za výhodných finančných podmienok. Tiež Váš projekt odkonzultujeme s konkrétnou inštitúciou, čím zabezpečíme správnosť a úplnosť celého projektu. S využitím našich vedomosti a skúseností máte vysokú šancu získať požadované finančné prostriedky. Prečo nevyužiť šancu?

Portfólio ponúkaných služieb

Spoločnosť Proficonsult spracuje žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku, vrátane spracovania podnikateľského resp. marketingového zámeru a jeho podanie v oblastiach nákupu a transferu nových výrobných technológií, zavádzania progresívnych technológií vo výrobe, projektov výskumu, vývoja a inovácií, nákupu technológií na výskum a vývoj vo výrobných firmách, projektov znižovania energetických nákladov technológií a výrobných hál, zavádzania obnoviteľných zdrojov energie, výstavby a rekonštrukcie malých vodných elektrárni, solárnej energie a pod. Spracuje žiadosti v oblasti cestovného ruchu a výstavby infraštruktúry priemyselného parku.


Aktivity spoločnosti Proficonsult zahrňujú nasledujúce činnosti:

 • Analýza efektívnosti zvoleného modelu financovania z prostriedkov EÚ
  Vypracovanie analýzy vybraného modelu financovania s prihliadnutím na vplyv externých aj interných faktorov a rizík.
 • Poradenstvo pri výbere vhodných fondov a grantových schém
  Odborná pomoc konzultantov pri výbere aktuálnych možností čerpania finančných prostriedkov z programov EÚ alebo grantových schém ministerstiev SR a aktuálnych schém de minimis.
 • Vypracovanie žiadosti PROJEKTU
  Spracovanie žiadosti a kompletnej dokumentácie vrátane podkladov, príloh, podnikateľského plánu.
 • Podklady k žiadosti
  Skompletizovanie vecných a podporných dokumentov potrebných k splneniu formálnych náležitostí predkladania žiadosti o finančný príspevok v závislosti od konkrétnej výzvy.
 • Doručenie kompletnej žiadosti riadne a včas
  Zabezpečenie doručenia kompletnej žiadosti riadne a včas v zmysle požiadaviek vyhlasovateľa výzvy na predkladanie projektov pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku na príslušnú agentúru.
 • Konzultačná a poradenská činnosť k projektom
  Posúdenie zámeru a možnosti prijatia projektu. Posúdenie formálnych náleži- tosti projektov podľa vyhlásenej výzvy a podobne.

Ponuka služieb pri vypracovávaní žiadosti

Svojim klientom ponúkame služby, ktoré sú zabezpečené vysokokvalifikovaným tímom odborníkov v oblasti poradenstva pri čerpaní prostriedkov z fondov Európskej únie a z grantov ministerstiev Slovenskej republiky.

Ponuka služieb obsahuje nasledovné služby:

 1. Posúdenie vhodnosti zámeru predstavuje posúdenie základných princípov, z ktorých žiadateľ vychádza, zámerov navrhovaného projektu a štandardných investičných kritérií.
  Cieľom tejto činnosti je stanovenie miery reálnosti predloženého zámeru a návrh úprav potrebných k tomu, aby spĺňal náležitosti potrebné k predloženiu zámeru. Zhodnotenie oprávnenosti žiadateľov pre jednotlivé výzvy.
 2. Stanovenie optimálneho postupu predstavuje odbornú pomoc pri výbere aktuálnych možností čerpania financií z programov EÚ alebo grantových schém ministerstiev v SR. Navrhneme klientovi optimálny postup pre čerpanie prostriedkov na základe ktorého bude klient v spolupráci s nami postupovať.
  Cieľom tejto činnosti je vypracovanie analýzy možností čerpania prostriedkov a stanovenie harmonogramu prác smerujúcich k získaniu prostriedkov.
 3. Tvorba žiadosti o čerpanie prostriedkov spolu s vypracovaním podnikateľského zámeru podľa požiadaviek vyhlasovateľa výzvy, vrátane dopadovej analýzy predstavuje samotnú tvorbu žiadosti a jej príloh na poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle pravidiel pre jednotlivé druhy programov EU a grantových schém ministerstiev SR.
  Cieľom tejto činnosti je kompletne vypracovaná a odovzdaná žiadosť o čerpanie finančných prostriedkov, kde Proficonsult ručí za administratívne správne vypracovanie žiadosti a jej príloh (to znamená, že podaný projekt nebude vylúčený z hodnotenia v rámci administratívneho posudzovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok).
 4. Konzultačná a poradenská činnosť pri realizácií získaného projektu v spoločnosti.

Obchodné podmienky

Celková odmena sa odvíja od komplexnosti a náročnosti projektu.
Spoločnosť Proficonsult klientovi odporučí taký model financovania, ktorý minimalizuje jeho reálne náklady na poradenské služby.

Klientovi ponúkame nasledujúce možnosti :

 • Hodinová sadzba
  Hodinovú sadzbu je vhodné zvoliť v štádiu prípravy projektového zámeru, kedy nie sú dostupné všetky informácie potrebné na vypracovanie samotného projektu a kde je preto ťažké odhadnúť objem poradenských služieb. Hodinovú sadzbu je však možné aplikovať na všetky poradenské produkty spoločnosti Proficonsult. Štandardná výška hodinovej odmeny je 3500 SKK. Počíta sa na štvrťhodiny a fakturuje sa raz mesačne podľa skutočne odpracovaných hodín.
 • Provízny systém (success fee)
  Provízny systém je založený na princípoch partnerstva Proficonsult a klienta. Proficonsult pri aplikácii provízneho systému znáša obchodné riziko nepridelenia grantu, keďže výška odmeny je podmienená od skutočnej výšky schváleného grantu. Výška provízie sa stanovuje v závislosti od objemu investície a výšky požadovaných grantových prostriedkov. Pri použití provízneho systému Proficonsult vyžaduje na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s vykonávaním poradenskej činnosti zálohu splatnú pri podpise zmluvy a pri samotnom odovzdaní žiadosti vrátane príloh.
 • Fixná odmena
  Fixná odmena predstavuje paušalizovanú odmenu za jednotlivé čiastkové písomné výstupy poradenstva spoločnosti Proficnsult, najmä pri vypracovaní podkladov na žiadosti o grant. Napr. finančná analýza, podnikateľský plán, rozpočet, spracovanie žiadosti o príspevok, fyzické napísanie projektu. Fixnú odmenu je vhodné kombinovať s inými spôsobmi výpočtu odmeny spoločnosti Proficonsult. Výška fixnej odmeny sa určuje vždy individuálne.

Tréningy

Spoločnosť Proficonsult ponúka tréningy manažérskych zručností a práce s počítačom, ktoré umožňujú vyššiu výkonnosť pracovných tímov, uľahčujú riešenie konfliktov, zlepšujú vedenie ľudí a ich motiváciu, zlepšujú komunikáciu, pomáhajú účastníkom zlepšiť sa pri vyjednávaní so zákazníkom. Špecializujeme sa na uzavreté firemné tréningové programy, ktoré si vyžadujú strategický prístup našich odborne zdatných konzultantov a nasadenie vybraných profesionálnych lektorov, špecialistov vo špecialistov v danom odbore. To znamená, že na konkrétnu požiadavku klienta, pri zohľadnení všetkých aspektov a potrieb, navrhneme i zrealizujeme tréningový alebo vzdelávací program „šitý na mieru“ objednávateľa a následného nastavenia cieľov cez dizajn až po samotnú realizáciu vrátane celého organizačného zabezpečenia. Tréningy sú zamerané viac na zamestnanie ako na človeka. Každý tréning umožňuje urýchlenie osvojenia znalosti, vedomosti a prístupov vzťahujúcich sa k práci. Tréningy sú úzko prepojené s cieľmi spoločnosti, pre ktorú sú konane.

Na druhej strane, vzdelávanie je viacej orientované na ľudí, je to široký proces zmeny a jeho ciele sú prístupnejšie presným definíciám. Vzdelávanie sa pokúša zvyšovať variabilitu individuálnych rozdielov uľahčovaním učenia tak, že každý jednotlivec sa môže chovať spôsobom jemu prirodzeným. Vzdelávanie sa robí otvorene a v prieskumnom duchu, vybavuje účastníkov intelektuálnymi stanoviskami a analytickými nástrojmi, ktoré môžu pomôcť účastníkovi ale i celej organizácií pri riešení terajších a budúcich potrieb.

Zmeny u účastníkov získané tréningom sú v krátkom časovom úseku obvykle rýchlejšie pozorovateľné, zatiaľ čo vplyv vzdelávania na vývoj účastníkov je zreteľnejší po dlhšej dobe a silnejší.


Počítačové tréningy

Individuálna výučba vybraných problémov z výpočtovej techniky
Základy Práce s PC
Základy práce s PC + MS Windows
Základy práce s MS Windows, Word, Excel, Internet
MS Windows XP pre mierne pokročilých
MS Windows XP, Word, Excel, Outlook pre mierne pokročilých
PowerPoint
Databázové systémy
IKT (Informačno komunikačne technológie)
AutoCAD

Manažérske tréningy

Efektívna komunikácia
Budovanie efektívneho tímu
Tímová spolupráca
Vedenie ľudí
Delegovanie
Koučing
Motivovanie zamestnancov
Riadenie rozvoja zamestnancov
Riadenie zmeny
Riadenie porád
Riešenie konfliktov
hosting poskytuje: WebSupport.sk | stránky vytvoril: joooc