- plná verzia -

Proficonsult

Vedomosti, výskum, vývoj, inovácie a nové technológie sa stavajú nevyhnutným predpokladom na trvalý rast a rozvoj organizácie.

V tomto smere najväčšiu úlohu zohrávajú manažéri a ich manažérske zručnosti, ktorými svojich podriadených riadia, vedú a motivujú, ale aj spôsob, akým spolupracujú s ostatnými manažérmi. Prostredníctvom aktívneho vzdelávania a rozvíjaním ľudského potenciálu pomáhame manažérom stať sa profesionálmi v riadení a dosahovať stanovené strategické ciele v spoločnosti.

Základným pilierom vedomostnej spoločnosti a dlhodobej konkurenčnej výhody firiem v konkurenčnom boji sa stávajú výskum, vývoj, inovácie a nové technológie. Naša spoločnosť pomáha svojim partnerom v budovaní vývojovo a výskumnej základne, v hľadaní najlepšieho technologického riešenia a pri získavaní peňazí z Euro fondov na túto oblasť.

Spoločnosť Proficonsult bola založená v roku 2006 partnermi, ktorý majú v tejto oblasti spolu viac ako 40 ročné skúsenosti. Firma spolupracuje s profesionálmi s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti.

hosting poskytuje: WebSupport.sk | stránky vytvoril: joooc